Smluvní podmínky

Smluvní podmínky

ProEshop » Smluvní podmínky

1. DEFINICE POJMŮ

1.1 SMLUVNÍ STRANY

1.1.1 Poskytovatel:

A-WebSys, spol. s.r.o.
Kounicova 966/67a
602 00, Brno
tel/fax: 541 144 609
E-mail: info@proeshop.cz
Bankovní spojení: 131821036/5500
IČ: 26910560
DIČ: CZ26910560
Společnost zapsána v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 44344

1.1.2 Objednavatel:

fyzická nebo právnická osoba, která dokončí objednávku služby ProEshop objednacím formulářem

(dále jen Smluvní strany)

1.2 SMLUVNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1.2.1 Objednavatel při dokončení objednávky služby ProEshop vyslovuje souhlas s těmito Smluvními obchodními podmínkami (dále jen SOP).

1.2.2 Objednavatel je srozuměn s tím a souhlasí s tím, že SOP nejsou uzavřeny písemně.

1.2.3 Smluvní vztah mezi Objednavatelem a Poskytovatelem vzniká na základě těchto SOP.

1.2.4 Smluvní podmínky lze změnit pouhým zveřejněním na webu.

2. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNAVATELE

2.1 ProEshop Zdarma

2.1.1 Objednavatel má právo požádat o deaktivaci poskytované služby. Žádost podá písemnou formou a doručí na adresu poskytovatele nebo elektronickou formou na info@proeshop.cz. Deaktivace služby proběhne během 10 pracovních dní. Deaktivace služby je prováděna zdarma.

2.1.2 Objednavatel se zavazuje k tomu, že pomocí poskytované služby nebude šířit obsah, který by byl v rozporu se zákony České republiky nebo dobrými mravy.

2.1.3 Objednavatel má právo plně využívat všech služeb, které mu Poskytovatel nabízí.

2.1.4 Objednavatel se při dokončení objednávky služby zavazuje k tomu, že v termínu splatnosti uhradí fakturu za objednané služby na účet poskytovatele. V případě, že se tak nestane, Poskytovatel si vyhrazuje právo e-shop bez dalšího upozornění zrušit.

2.1.5 Objednavatel dává Poskytovateli souhlas, aby ve svých referencích uváděl na e-shop odkaz spolu se stručnou charakteristikou e-shopu a dále, aby byl součástí e-shopu textový nebo grafický odkaz přiměřené velikosti odkazující na webové stránky Poskytovatele.

2.1.6 Objednavatel má právo kdykoliv přejít na placenou verzi ProEshopu za standardních podmínek těchto placených verzí.

2.2 ProEshop Business

2.2.1 Poplatek za pronájem ProEshopu verze Business je vypočten jako 1% z ceny všech objednávek daného eshopu v měsíci, přičemž maximální poplatek z jedné objednávky je omezen na 100 Kč + DPH. Objednávkou pro účely výpočtu poplatku je myšlena jakákoliv objednávka odeslaná zákazníkem daného eshopu pomocí aplikace ProEshop, které je přiřazeno aplikací ProEshop číslo objednávky.

2.2.2 Objednavatel hradí dále služby webhostingu e-shopu poskytovateli vždy na 3, 6 či 12 měsíců dopředu. Provize z prodeje se platí zpětně za předchozí měsíc na základě zálohové faktury vystavené poskytovatelem vždy na začátku měsíce. Pokud částka za provize nepřesáhne hodnotu 500 Kč, přenese se do následujícího měsíce, nejpozději však bude částka vyfakturována spolu s webhostingem, a to i v nižší než dříve zmíněné hodnotě.

2.2.3 V případě, že objednavatel neuhradí do termínu splatnosti první fakturu za objednané služby, nebude mu služba aktivována.

2.2.4 Objednavatel má právo požádat o deaktivaci poskytované služby. Žádost podá písemnou formou a doručí na adresu poskytovatele. Deaktivace služby proběhne během 10 pracovních dní a objednavatel bude o provedení vyrozuměn. Deaktivace služby je prováděna zdarma. Objednavatel nemá nárok na vrácení platby nebo její části za dobu, kdy již nebude službu používat. V případě deaktivace služby na základě žádosti objednavatele je objednatel povinnen uhradit veškeré poplatky do konce měsíce, ve kterém došlo k deaktivaci služby.

2.2.5 Objednavatel se při dokončení objednávky služby zavazuje k tomu, že v termínu splatnosti uhradí faktury za objednané služby na účet Poskytovatele. V případě, že Objednavatel neuhradí částku ani do 30 dní po splatnosti faktury, bude mu služba deaktivována bez nároku na náhradu případné ztráty. Deaktivací služby nezaniká povinnost Objednavatele zaplatit neuhrazené faktury.

2.2.6 Objednavatel se zavazuje k tomu, že pomocí poskytované služby nebude šířit obsah, který by byl v rozporu se zákony České republiky nebo dobrými mravy.

2.2.7 Objednavatel dává Poskytovateli souhlas, aby ve svých referencích uváděl na e-shop odkaz spolu se stručnou charakteristikou e-shopu a dále, aby byl součástí e-shopu textový nebo grafický odkaz přiměřené velikosti odkazující na webové stránky Poskytovatele.

2.2.8 Objednavatel má právo plně využívat všech služeb, které mu poskytovatel nabízí.


2.3 ProEshop Professional

2.3.1 Objednavatel se při dokončení objednávky služby zavazuje k tomu, že v termínu splatnosti uhradí faktury za objednané služby na účet Poskytovatele.

2.3.2 Objednavatel hradí služby Poskytovateli vždy na 3, 6 či 12 měsíců dopředu.

2.3.3 V případě, že Objednavatel neuhradí do termínu splatnosti fakturu za objednané služby, nebude mu služba aktivovaná.

2.3.4 Objednavatel má právo požádat o deaktivaci poskytované služby. Žádost podá písemnou formou a doručí na adresu Poskytovatele. Deaktivace služby proběhne během 10 pracovních dní a Objednavatel bude o provedení vyrozuměn. Deaktivace služby je prováděna zdarma. Ojednavatel nemá nárok na vrácení platby nebo její části za dobu, kdy již nebude službu používat.

2.3.5 Objednavatel se zavazuje k tomu, že pomocí poskytované služby nebude šířit obsah, který by byl v rozporu se zákony České republiky nebo dobrými mravy.

2.3.6 Objednavatel dává Poskytovateli souhlas, aby ve svých referencích uváděl na e-shop odkaz spolu se stručnou charakteristikou e-shopu a dále, aby byl součástí e-shopu textový nebo grafický odkaz přiměřené velikosti odkazující na webové stránky Poskytovatele.

2.3.7 Objednavatel má právo plně využívat všech služeb, které mu Poskytovatel nabízí.


2.4 ProEshop Individual

2.4 Pro eshop ve verzi Individual bude sestavena individuální smlouva.

 

3. PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE

3.1 ProEshop zdarma

3.1.1 Poskytovatel je povinen zajistit provoz všech svých softwarových a hardwarových prostředků pro zajištění služby. Výjimku z této povinnosti tvoří stavy, které nemohou být poskytovatelem ovlivněny a nelze jim předcházet. Mezi tyto stavy může patřit například zásah vyšší moci, havárie, výpadky veřejných telekomunikačních sítí nebo jiné úkony nezbytné pro zajištění provozu služeb poskytovatele (např. údržba hardware, aktualizace software, konfigurace serveru, výměna hardwarových komponentů serverů apod.).

3.1.2 Poskytovatel neručí za žádné finanční nebo materiální ztráty nebo i ztráty jiného charakteru, které mohly vzniknout nedostupností služby, poškozením nebo ztrátou dat Objednavatele.

3.1.3 Poskytovatel neručí za finanční nebo materiální ztráty způsobené nezobrazováním některých prvků v minoritních webových prohlížečích.

3.1.4 Poskytovatel nezodpovídá za ztráty, které si způsobí objednavatel vlastním přičiněním.

3.1.5 Poskytovatel má právo stanovit si sám priority v řešení poruch.

3.1.6 Poskytovatel se zavazuje k poskytnutí technické pomoci přes e-mail.

3.1.7 Poskytovatel má právo smazat e-shop, který není aktivní (nemá více jak 14 dnů od založení vloženo žádné zboží či nedošlo nejméně po dobu 30 dnů k přihlášení do administrace e-shopu). Objednavatel bude předem o smazání e-shopu vyrozuměn na e-mailový kontakt, který zadal při objednání e-shopu, a to nejméně pět pracovních dnů před dnem smazání.

3.1.8 Poskytovatel má právo pozastavit provozování e-shopu ihned, pokud Objednavatel uvádí na svém e-shopu nepravdivé informace, či z jiných závažných důvodů. Objednavatel bude o těchto důvodech předem informován.

3.1.9 Poskytovatel si vyhrazuje právo informovat klienta o změnách poskytovaní služeb formou e-mailové zprávy. Tato bude zaslána na e-mailovou adresu uvedenou klientem při objednání služby. Pokud se klient nevyjádří do 14 dnů od doručení e-mailu, bude to chápáno jako souhlas s navrhovanými změnami.

3.1.10 Poskytovatel si vyhrazuje právo umístit do patičky e-shopu reklamní text.

3.1.11 Poskytovatel si vyhrazuje právo pozastavit provozování e-shopu v případě, že po dobu 6 měsíců nebyl zaznamenán přístup do administrace eshopu.


3.2 ProEshop Business

3.2.1 Poskytovatel je povinen zajistit provoz všech svých softwarových a hardwarových prostředků pro zajištění služby. Výjimku z této povinnosti tvoří stavy, které nemohou být poskytovatelem ovlivněny a nelze jim předcházet. Mezi tyto stavy může patřit například zásah vyšší moci, havárie, výpadky veřejných telekomunikačních sítí nebo jiné úkony nezbytné pro zajištění provozu služeb poskytovatele (např. údržba hardware, aktualizace software, konfigurace serveru, výměna hardwarových komponent serverů apod.).

3.2.2 Poskytovatel neručí za žádné finanční nebo materiální ztráty nebo i ztráty jiného charakteru, které mohly vzniknout nedostupností služby, poškozením nebo ztrátou dat objednavatele.

3.2.3 Poskytovatel neručí za finanční nebo materiální ztráty způsobené nezobrazováním některých prvků v minoritních webových prohlížečích.

3.2.4 Poskytovatel nezodpovídá za ztráty, které si způsobí Objednavatel vlastním přičiněním.

3.2.5 Poskytovatel se zavazuje k poskytnutí přiměřené technické pomoci.

3.2.6 Pokud Poskytovatel zjistí, že Objednavatel uvádí na svém e-shopu nepravdivé informace, či jedná proti zákonům České republiky, informuje Objednavatele s požadavkem o sjednání nápravy. V případě neuskutečnění nápravy bude poskytovatelem e-shop deaktivován.

3.2.7 Veškeré vystavené účetní doklady (faktury i proforma faktury) jsou zasílány objednavateli pomocí emailové pošty v .pdf formátu.

3.2.8 Poskytovatel si vyhrazuje právo informovat klienta o změnách poskytovaní služeb formou e-mailové zprávy. Tato bude zaslána na e-mailovou adresu uvedenou klientem při objednání služby. Pokud se klient nevyjádří do 14 dnů od doručení e-mailu, bude to chápáno jako souhlas s navrhovanými změnami.

3.3 ProEshop Professional

3.3.1 Poskytovatel je povinen zajistit provoz všech svých softwarových a hardwarových prostředků, pro zajištění služby. Výjimku z této povinnosti tvoří stavy, které nemohou být Poskytovatelem ovlivněny a nelze jim předcházet. Mezi tyto stavy může patřit například zásah vyšší moci, havárie, výpadky veřejných telekomunikačních sítí nebo jiné úkony nezbytné pro zajištění provozu služeb Poskytovatele (např. údržba hardware, aktualizace software, konfigurace serveru, výměna hardwarových komponent serverů apod.).

3.3.2 Poskytovatel neručí za žádné finanční nebo materiální ztráty nebo i ztráty jiného charakteru, které mohly vzniknout nedostupností služby, poškozením nebo ztrátou dat Objednavatele.

3.3.3 Poskytovatel nezodpovídá za ztráty, které si způsobí Objednavatel vlastním přičiněním.

3.3.4 Poskytovatel se zavazuje k poskytnutí přiměřené technické pomoci.

3.3.5 Veškeré vystavené účetní doklady (faktury i proforma faktury) jsou zasílány Objednavateli pomocí emailové pošty v .pdf formátu.

3.3.6 Poskytovatel si vyhrazuje právo informovat klienta o změnách poskytovaní služeb formou e-mailové zprávy. Tato bude zaslána na e-mailovou adresu uvedenou klientem při objednání služby. Pokud se klient nevyjádří do 14 dnů od doručení e-mailu, bude to chápáno jako souhlas s navrhovanými změnami.

3.4 ProEshop Individual

3.4.1 Pro eshop ve verzi Individual bude sestavena individuální smlouva.

Tyto Smluvní podmínky jsou platné od 1. 9. 2015.